RuEn

Sofia Telegina

Upcoming Performances

September, 11, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

September, 12, 19:00

New stage, Large Hall

Performances

  • Alla Sedakova
  • Yana Bereznitskaya
  • Tatyana Delnova
  • Natalia Zaritskaya
  • Sofia Telegina
  • Tatiana Skorokhodova
  • Tatiana Khovanskaya